cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisterasamarina musicweb designprofessional photographer
Cauta:  

Versuri Steaua Di Vreari - Niturnari versuri

(3448 vizualizări / 32 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint

STEAUA DI VREARI - Niturnari
**************************

Armãnji a mei, armãnj mãratsã
Aestu canticu s'ascultasã
Ti unu gione armãnu curatu
George Papacu, gionj bãrbatu

Si dusi la niturnari
N'alãsã pi minduiari
N'alãsã cu ponlu
Ti elu ta s'nã ia dorlu
Si dusi la niturnari
N'alãsã pi minduiari
Ah tsi va ia dorlu
Cum trãdzeai tini corlu

Tu cãsãbalu a nostru msheatu
La numtsã sh'pãtigiuni
Giucai caplu cu tinji
Ma ti vrutsii a tãi armãnj

Si dusi la niturnari
N'alãsã pi minduiari
N'alãsã cu ponlu
Ti elu ta s'nã ia dorlu
Si dusi la niturnari
N'alãsã pi minduiari
Ah tsi va ia dorlu
Cum trãdzeai tini corlu

Nu vreai armãnamea s'kiarã
Sh'ti'atsea tini ti alumtai
La tuti andãmusirli armãneshtsã
Tini protlu erai

Si dusi la niturnari
N'alãsã pi minduiari
N'alãsã cu ponlu
Ti elu ta s'nã ia dorlu
Si dusi la niturnari
N'alãsã pi minduiari
Ah tsi va ia dorlu
Cum trãdzeai tini corlu

Tsi inimã tu tini avushi
La taifã nu ti minduishi
Tsã alãsashi trei cilimeanj
Tsi va ti plãngã pisti anj

Si dusi la niturnari
N'alãsã pi minduiari
N'alãsã cu ponlu
Ti elu ta s'nã ia dorlu
Si dusi la niturnari
N'alãsã pi minduiari
Ah tsi va ia dorlu
Cum trãdzeai tini corlu

Sh'laia mljeari , mljeara ta
Tsi va s'adarã mãrata
Njca di'unu anu sh'giumitati
Nu anvidzã ta s'dzãcã tati

Si dusi la niturnari
N'alãsã pi minduiari
N'alãsã cu ponlu
Ti elu ta s'nã ia dorlu
Si dusi la niturnari
N'alãsã pi minduiari
Ah tsi va ia dorlu
Cum trãdzeai tini corlu

Ma tsi blãstemu tini ts'avushi
Pi tati a tãu nu'l cunuscushi
Ma tutu ashi shi njca ta
Nu'a ti cunoascã mãrata

Si dusi la niturnari
N'alãsã pi minduiari
N'alãsã cu ponlu
Ti elu ta s'nã ia dorlu
Si dusi la niturnari
N'alãsã pi minduiari
Ah tsi va ia dorlu
Cum trãdzeai tini corlu

Ma suflitu a tãu nu'ari s'kiarã
ts'ai ficioru, ts'ai sh'featã
Tu oclji a loru cãndu'a s'mutrimu
La tini va minduimu

Si dusi la niturnari
N'alãsã pi minduiari
N'alãsã cu ponlu
Ti elu ta s'nã ia dorlu
Si dusi la niturnari
N'alãsã pi minduiari
Ah tsi va ia dorlu
Cum trãdzeai tini corlu

Ma tsi mirakii mari aveai
Cu sotsii a tãi cãnd ti'adunai
Ma s'puteai sã'i agiutai
Bana ti ei ts'u dãdeai

Si dusi la niturnari
N'alãsã pi minduiari
N'alãsã cu ponlu
Ti elu ta s'nã ia dorlu
Si dusi la niturnari
N'alãsã pi minduiari
Ah tsi va ia dorlu
Cum trãdzeai tini corlu

fudzishi tora sh'n'alãsashi
Cãsãbãlu nvirnashi
Shi aminti noi va ti'adutsemu
Tutã bana cãtu s'bãnãmu

Si dusi la niturnari
N'alãsã pi minduiari
N'alãsã cu ponlu
Ti elu ta s'nã ia dorlu
Si dusi la niturnari
N'alãsã pi minduiari
Ah tsi va ia dorlu
Cum trãdzeai tini corlu

****************************
STEAUA DI VREARI
Volumul 10 - "Niturnari"

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 12 noiembrie 2009 17:04:06

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2023 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact