cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisterasamarina musicweb designprofessional photographer
Cauta:  

Versuri Pindu - Remember Mitica Nancu - 01 versuri

(5514 vizualizări / 134 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint

PINDU - Remember Mitica Nancu - 01
******************************

Lele taxsireati laii
Tsi fãrmaku li'i bana
Li murii Mita ca soari
Dimci Nancu sh'Tana

Di'acasã fudzii di cu searã
Nu shtia ca s'kearã
L'u'agudi gionli livendu
Pustul di curetu

Grii cãndu avdzã hãbarea
Tantsa nikukira
Doamne tsi laiu focu mi luã
Ah tsi mari'i pira

Spuni'nj Mita gionlj a meu
Tsi s'adaru io tora
Tsi s'lã'aspunu la a noshtsã ficiori
Dima sh'cu Elena

Va nj'aramãnã lãi vrutlu ameu
Ponu ti tut bana
Sh'canãoarã nu va s'aibã
Vindicari rana

Nu shtiam ca ashi tsã ngrãpsii
A ta mirã laii
Nu dzãtseam Mita ca s'mori
La treidzãtsã'unu di anji

Plãndzetsã'lu lãi frate Gache
Cumnatã Aurica,
Mariana cu Mihai
Pi a vostru frate Mita

Tinjsitsi'i socrii al Mita
Multu il plãngu tora
Lã kiru dzinirli a loru
Culushi cu Elena

Canãoarã s'nu agãrshetsã
Lãi Paris cumnate
Pi Mita gionlj a li Tantsã
Tsi lu'aveai ca frati

Voi nipotsii a mei durutsã
Tania cu Dimci
S'tsãnetsã minti avutu un lali
Elena sh'cu Dimchi

Parãntsii al Mita il plãngu
Sh'li yini inati
Mita hilju, ghini erai
Ma s'adrai sh'palati

Ma Dumnidzãlu nu vru
S'ti'alasã tu banã
Ficiorii a tãi Dima sh'Elena
Sã'i creascã a loru manã

Aestu'i cãnticlu'a lui
Armãnj tsi va v'aspunu
Cãnticlu al Mita Nancu
Gionj aromãnu

*************************
PINDU - Remember Mitica Nancu

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 18 decembrie 2009 18:37:06

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact