cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designPilisteraprofessional photographersamarina music
Cauta:  

Versuri Pindu - Mashi cu tini 2010 versuri

(4350 vizualizări / 244 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint

PINDU - Mashi cu tini
*********************

Un ponu mari nj'am inima nj'iasti frãmtã
Canu durearea tsi u am nu poa su'ascultã
Vruta nj'am multu diparti
Nu'nj pitreatsi canã carti

Haidi vrutã yina tini sã'nj ti vedu
Ma di dorlu ma di vrearea tsi'nj ts'u portu
Sã'nj tsã vedu , fatsa lea msheatã
S'mi mãrescu , io lea featã

Mashi cu tini , mashi cu tini
Mashi cu tini , mashi cu tini

Tahinãrli anda lumea sã'dishteaptã
Io tu minti mashi cu tini hiu lea featã
Caftu altsiva s'mutrescu
Cum s'adaru sã'nj ti'agãrshescu

Haidi vrutã yina tini sã'nj ti vedu
Ma di dorlu ma di vrearea tsi'nj ts'u portu
Sã'nj tsã vedu, fatsa lea msheatã
S'mi mãrescu , io lea featã

Mashi cu tini, mashi cu tini
Mashi cu tini, mashi cu tini

Pisti hoari, dzuua lunjna shi'u keari
Noaptea yini, io ma'nj cadu pi minduiari
Mintea multu alargu inj fudzi
Inima di doru inj dzãtsi

***********************
PINDU - Gold Ballads 2010

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 3 februarie 2010 20:58:14

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact