cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicweb designprofessional photographerPilistera
Cauta:  

Versuri Pindu & Cornelia Rednic - Feata cu perlu & Asculta'mi gione versuri

(12590 vizualizări / 550 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint

PINDU & Cornelia - Feata cu perlu & Asculta'mi gione
******************************************

Featã cu perlu neali neali
Tsi plãndzã pi mardzina di'amari
Ma ti kirushi , io calea featã va ts'aspunu
In hoarã va nidzemu, armãna mea deadunu
Ma ti kirushi , io calea featã va ts'aspunu
In hoarã va nidzemu, armãna mea deadunu

Tsi ghini tora ti vidzui
io cupia nj'u kiruiu
Tsi va's aspunu acasã gione, cãndu'a s'negu
Ma ghini s'moru sh'tu aestã apã sã'nj mi'anecu
Tsi va's aspunu acasã gione, cãndu'a s'negu
Ma ghini s'moru sh'tu aestã apã sã'nj mi'anecu

***********

Ascultã'mi gione, gione armãn
Dauã zboarã gione voiu s'ts'aspunu
Ia'nj tufekea shi oili ts'arãieshtsã
Cãtã mini lãi gione nu mutreshtã

Dzuuã sh'noapti featã armãnã, nj'am tufekea
ashitsi featã msheatã nj'am urnekea
Dzuuã sh'noapti featã armãnã, nj'am tufekea
ashitsi featã njcã nj'am urnekea

Ascultã'mi armãne gionj ficioru
Dauã zboarã s'tsã dzãcu a meu doru
Ca s'ts'aspunu gione mirãkli a meali
Ca shtii vrute ti'am tu vreari

Dzuuã sh'noapti featã armãnã, tutu cu oili
mi batu lea featã njcã vimtul sh'ploilji
Dzuuã sh'noapti featã armãnã, tutu cu oili
mi batu lea featã njcã vimtul sh'ploilji

Dumnidzãlu shtii vremu
Ii mãrtii gione s'nu luãmu
Inj mi giuru vrute pi tseru cu steali
Ii mãrtii s'kiarã ahãntã vreari

Ni tufekea ni tsi oili nu voiu mini
ti voiu lea feata mea io mashi pi tini
Ni tufekea ni tsi oili nu voiu mini
ti voiu lea feata mea io mashi pi tini

*************************************
PINDU & Cornelia Rednic - LIVE

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 14 martie 2010 11:25:27

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact