cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicPilisteraweb designprofessional photographer
Cauta:  

Versuri Makidonia - Colaj Bluesuri 3 versuri

(4108 vizualizări / 106 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint


Alargu hiu di tini
Shed singur ninga foc
Udălu mari î`nhi pari
Singur nu'nhi aflu loc…

Dă`nhi mâna ta
Shi`apleacâts lishor`
Budzâli di nhiari…
Lăcrânhi pi fatsâ
S`tsâ cadâ di dor
Feată, di a ta vreari !

Pi suflit amintirli
Cad ca veara ploili
Tu vimtu, tu furtunâ
chirum noi doii…

Dă`nhi mâna ta
Shi`apleacâts lishor`
Budzâli di nhiari…
Lăcrânhi pi fatsâ
S`tsâ cadâ di dor
Feată, di a ta vreari !

Va`nhi ti`ashteptu feată,
Va`nhi ti`ashteptu seara…
Mintănhi adar io feată
va`nhi ti tornhi iara…

Dă`nhi mâna ta
Shi`apleacâts lishor`
Budzâli di nhiari…
Lăcrânhi pi fatsâ
S`tsâ cadâ di dor
Feată, di a ta vreari !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mari`i vrearea vruta mea
Tsâ da bana sh`va`nhi tsâ ia inima
Vruta meaaa`…

Ah tsi niu dor
Di`arâslu a tău
Sh`di gura ta
Ah vruta mea…

S`agârshescu, vruta mea,
Nu`nhi mi`alasâ inima, nu`nhi mi`antreghi
Vruta meaaa`…

Ah tsi niu dor
Di`arâslu a tău
Sh`di gura ta
Ah vruta mea…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ti caftu cafi oarâ,
Sh`nu pot s`ti aflu io,
Mardzina di`amari
Î`nhi plângu a meu caimo…

Tini amari, tini aspuni,
Iu iasti moi vruta mea,
Câtâ iu s`u caftu tora
Câ`nhi plândzi inima…

Di`atumtsea tricu ietâ,
Di noi nu shtiam tsâva
Canda di canâ oarâ
Nu fum noi dealihea…

Tini amari, tini aspuni,
Iu iasti moi vruta mea,
Câtâ iu s`u caftu tora
Câ`nhi plândzi inima…

Shideam mâratlu singur,
Sh`aminti nhi`adutseam
Tsi ghini iara ninti,
Tsi multu noi vream…

Di`atumtsea tricu ietâ,
Di noi nu shtim tsâva
Canda di canâ oarâ
Nu fum noi dealihea…

Tini amari, tini aspuni,
Iu iasti moi vruta mea,
Câtâ iu s`u caftu tora
Câ`nhi plândzi inima…

zboarã ngrãpsiti di Anne Marie logo

la 15 iunie 2010 15:23:36

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact