cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographersamarina musicPilisteraweb design
Cauta:  

Versuri Gica Godi - Cambana europei versuri

(5464 vizualizări / 72 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Bati Nauã Hãrãyii
Cãmbana Europãei,
Etã nãu, di isihii
Ti tuti miletsli a ei!

Europã, hii nãdia,
La a tãu keptu s-n-apridunj,
sh-noi himu a ta fumealj
Cu naima vecl'i-arãdãtsinj

Europã, Europã,
Mutrea sh-cãtã noi,
S-hãrseasc-a mea dunjiauã
Ca ierghili di ploi.

Cãts dushmani avea Balcanlu,
Tuts di noi s-ankidicarã,
S-deadirã cu Sãtãnãlu,
Armãnamea ta s-u kearã.

Iryãtarits nu-astrãxirã
Averli tsi-anghilicea,
Ehtsãrl' i foclu bãgarã
Yramusti shi Moscopolea.
Europã, Europã,
Mutrea sh-cãtã noi,
S-hãrseasc-a mea dunjiauã
Ca ierghili di ploi.

Mash niori sh-bumbunidzari,
Mashi nival'iuri di lãiets,
Adu sh-pi-a-noastã sucachi
Soarli cu a lui mushutets!

Mutã caplu, Armãname,
Nãmuzea s-nu kiremu,
Boatsea s-n-avdã tutu laolu
Shi s-curmamu lailu blãstemu!

Europã, Europã,
Mutrea sh-cãtã noi,
S-hãrseasc-a mea dunjiauã
Ca ierghili di ploi.

S-avinãmu pamoara lai,
Tsi-anvãleashti ca nival' iu
Patrida tsi n-ari armasã,
Mashi a nostu dultsi graiu.

Grailu sãmtu, armãnescu,
Hlambura a Farãl' ei,
Sã-lu vigl' emu cu nicu, cu mari
Tu-armãneshtsãli fumel' i.

Europã, Europã,
Mutrea sh-cãtã noi,
S-hãrseasc-a mea dufieauã
Ca ierghili di ploi.

zboarã ngrãpsiti di Stelian M logo

la 10 iunie 2009 21:35:42

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact