cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicweb designprofessional photographerPilistera
Cauta:  

Versuri Graiu Armanescu - Hiu bijduveanu New Single 2014 versuri

(6216 vizualizări / 118 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Hiu bijduveanu-muzica si versuri: Dinca Gospodin

hiu bijduveanu sh-mi thimisescu
criscutu, banatu tu iho armanescu,
canticlu, gioclu-nji suntu andrupari
ti a mea irinji sh-ti a mea cripari.

refren:
hiu bijduveanu cu vluyi
sh-harsescu a mea nadii
ca Hrista, Pindu, birbiljii
va s-tsana iholu tu-avlii
iholu a nostu armanescu
dultsi, pirifanu, arhundescu
tu-avlia noasta chischina
iu celnits sh-arhondza s-dirina

va dzacu andreptu,sh-cu saltanati
io,bijduveanlu,shtiu di la tati,
cum inji dzatsea,cu ponu sh-cu derti
<ta mileti!>>
tu-alumta aesta agra cu bana
io,bijduveanlu, shtiu di la mana,
oh ea, marata-nji dzatsea cu milii:
<ta tinjii!>>

refren:
hiu bijduveanu cu vluyi
sh-harsescu a mea nadii
ca Hrista, Pindu ,birbiljii
va s-tsana iholu tu-avlii
iholu a nostu armanescu
dultsi ,pirifanu, arhundescu
tu-avlia noasta chischina
iu celnits sh-arhondza s-dirina

hiu bijduveanu cu papu sh-mai
uidia lor has dultsi sivdai,
dzatsi ca itsi bijduveanu cu hari
sh-ari bijduveana tu paltari.
hiu bijduveanu, hiu pira, jaru
di vimturi oarbi sh-tufanji nu mi asparu,
ca jarlu al papu ancunji tu-avlii
sh-maia mi veagli ca Sta Marii.

refren;
hiu bijduveanu cu vluyi
sh-harsescu a mea nadii
ca Hrista, Pindu, birbiljii
va s-tsana iholu tu-avlii
iholu a nostu armanescu
dultsi ,pirifanu, arhundescu
tu-avlia noasta chischina
iu celnits sh-arhondza s-dirina

zboarã ngrãpsiti di Costin B

la 9 aprilie 2014 13:27:49

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact