cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designPilisterasamarina musicprofessional photographer
Cauta:  

Versuri Flori Caragop - &Nicu Uzum-Seara di Carciun versuri

(6136 vizualizări / 166 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Flori Caragop & Nicu & George Uzum


Shi' apiritu va s'curã dultsi,
Cafi searã di Cãrciunu,
C' unã vergurã Marie,
Shi cu'a ei hiljiu, Hristolu bunu.

Tu noapti ishi dipusi
Anghilu bunu, cu peru arusu,
Ta sã'i dzãcã a li Marie,
Ca s' amintã pi Iisus.

Da neauã, albi steali
S' agioacã pisti locu,
Sh'cu pira cãnjisitã,
S' aprindi lailu focu.

Cu njtsii di' nvãrliga,
Fumealja tutsã di' adunu,
Adastã pi la geami.
S' lu veadã Pap Cãrciunu.

Stã Mãria caplu' shi pleacã,
Shi oclji toarã dipuneau,
Ma aestã' i ngrãpsita,
Doamne, s'facã volja ta!

Iosif shi Maria arada
Fudzirã di Nazaret,
Betleem s' aflarã iarna,
Pi arcoari shi vimtu shkretu.

Nãvãyi , nãvãyi s' ashternu
Pi casi shi' pi sucãki
Shi lilicili di' asimi
S' acatsã pi lumãki

Mashi minduieri curati,
Tu inimã s' aspunu
Va s' hii ma bunu , armãne,
Tu noaptea di Cãrciunu.

Canu nu' i aprukea acasã,
Ngljtsatsã shi cãpãitsã.
Greu shi' aflarã un loc caldu.
T' unã avlii apãghitsã

Shi' amintã Maria njclu,
Tu arcoari shi greu kiro,
Prãvdzãli adia pisuprã
S' lu ngãldzascã pi Hristo.

Va s' hii cu geanlu caldu,
S' alashi tutu tsi' i arãu.
S' lu adutsã cu tini' n casã
Pi hiljlu al Dumnidzãu

Ai oarã mãyipsitã,
Ai oarã di pirmithu,
Anda tu tutu laolu
Hristolu' i tinjsitu.

Shi' apiritu va s'curã dultsi
Cafi searã di Cãrciunu
C' unã vergurã Marie,
Shi cu'a ei hiljiu, Hristolu bunu

Tu noapti ishi dipusi
Anghilu bunu. cu peru arusu
Ta sã'i dzãcã a li Marie
Ca s' amintã pi Iisus.

Da neauã, albi steali
S' agioacã pisti locu
Sh'cu pira cãnjisitã
S' aprindi lailu focu

Cu njtsii di' nvãrliga,
Fumealja tutsã di' adunu
Adastã pi la geami
S' lu veadã Pap Cãrciunu

zboarã ngrãpsiti di Flory Caragop

la 22 decembrie 2009 8:14:21
Tags: colinde

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

Piese similare:


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact