cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicweb designprofessional photographerPilistera
Cauta:  

Versuri Lupci - Când iaram di shasi anji versuri

(5161 vizualizări / 209 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint


Când iaram di shasi anji
Pit vâloagâ mi`agiucam
Ma di cându criscui mari
Truplu a meu shideari nu`ari
Iu suntu atsei shasi anji a mei ?!

Când iaram di shasprădz` di`anji
Ohh` tsi banâ adutseam
Cu cântic, cu gioc în hoarâ
Cu tuts` gionjii unâoarâ
Ashitsi `nhi tritseam io bana mea.

Cându aveam io yinghits` anji
Ohh` tsi banâ aveam
Tu ashcheri io vream luari
In hoarâ nu`aveam ihtibari
Shi`ausheaticlu yinshea în cali.

Doamne, s`nu aushescu aonjia
Ti featili tsi li vrui
Cu ochii io li mutream,
Cu gura io le`azburam
Sh`tuti a meali io vream ta`s li am.

Lasâ`mi lăi Doamne tini
Tas am iara shasprădz` di`anji
Sâ`nhi ved sotsii, s`ved zâmanea,
Sâ`nhi ved soia, s`ved giunamea,
Cari multu aonjia ea tricu..

zboarã ngrãpsiti di Anne Marie logo

la 15 ianuarie 2011 23:22:50

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact