cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designPilisteraprofessional photographersamarina music
Cauta:  

Versuri Lupci - Vrute nu mi`aspar versuri

(2582 vizualizări / 65 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint


Pi`unâ pishtireau`nhi mi`alinai
Mutream dzeana tutâ di`anvârliga…
S`nu`nhi ti`aspari cu oili cându a z`inhi
di câinhii a tăi nu mi lua frica…

Vrute, nu`nhi mi`aspar ploaia`nhi mi udâ
Vrute, nu`nhi mi`aspar vintul a`nhi mi pingâ
Ma di vrearea ta tsi va stingâ…

Noptsâli di vreari tsi li avui
Canda furâ ti noi doi pirmiti…
Cafi searâ shed, vrute, sh`mi`anchin
Di nhi`armash cu njiata ta tu minti…

Vrute, nu`nhi mi`aspar ploaia`nhi mi udâ
Vrute, nu`nhi mi`aspar vintul a`nhi mi pingâ
Ma di vrearea ta tsi va stingâ…

Dado, Dumnidzălu a meu urghi…
Nu veadi a mea vreari cari moari…
Mas aprindâ lele a meu dor
Pi dzânucli va neg la cutari…

Vrute, nu`nhi mi`aspar ploaia`nhi mi udâ
Vrute, nu`nhi mi`aspar vintul a`nhi mi pingâ
Ma di vrearea ta tsi va stingâ…

Pi`unâ pishtireau`nhi mi`alinai
Mutream dzeana tutâ di`anvârliga…
S`nu`nhi ti`aspari cu oili cându a z`inhi
di câinhii a tăi nu mi lua frica…

Vrute, nu`nhi mi`aspar ploaia`nhi mi udâ
Vrute, nu`nhi mi`aspar vintul a`nhi mi pingâ
Ma di vrearea ta tsi va stingâ…

zboarã ngrãpsiti di Anne Marie logo

la 18 decembrie 2009 14:01:03

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2022 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact