cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicPilisteraprofessional photographerweb design
Cauta:  

Zboarâ handa, zboarâ mintimeni

.::. 51 .::. 1 ÷ 30
print
 • Arana treatsi, ma zborlu nu…
 • Armânlu s`frândzi, ma nu`s apleacâ !
 • Atsel tsi azburashti psân` da seamni câ iasti cu minti.
 • Atsel tsi poati s`dzâcâ cum ardi, lu ardi un foc nhic…
 • Atsel tsi shi`ari aleaptâ un bun oaspi, da semnu câ ari minti bunâ.
 • Atumtsea putem s`dzâtsem câ bana iasti lungâ, cându nu ari avutâ amârâciuni, lâiets shi câsâvets.
 • Avutlu nu poati sâ shtibâ sots di`alihea cari va`i hibâ !
 • Bana omlui iasti unâ cali tsi dutsi la moarti.
 • Ca s`amintsâ un lucru tsi`l vrei, lipseashti s`ai aestâ cali: s`eshtsâ cu caplu aplicat, dimec modestu.
 • Cama ghini iasti s`dari ghinets shi s`azburascâ lumea arău di tini, dicât s`hii laiu` shi`s dzâca bun ti tini.
 • Cama ghini s`bănedz un an vulture dicât unâ etâ gaie !
 • Cându acatsâ oarfânlu s`gioacâ atumtsea s`arupi tâmpâna !
 • Cându ursa gioacâ tu vitsinji ashteaptu sh`la poarta ta !
 • Cari mi va, va shi`cânli a meu.
 • Cari nu`i tu foc nu s`aprindi dip.
 • Cari sh`adarâ el singur lucurlu a lui nu s`ahuseashti pi mânji.
 • Cât va vrei vrearea s`u ascundzâ tut va treacâ a ei undzâ…
 • Chiatra tsi s`arcuteashti mushchiu nu`acatsâ.
 • Cu tuti câ arâvdarea iasti amarâ, poamili a ei suntu multu dultsi.
 • Cu unâ lilici nu yini primuveara…
 • Cum fats` - ashi va s`afli…
 • Doauâ nu vas pots s`li ascundzâ: unâ`i bearea, altâ`i vrearea.
 • Fâr` di mâcari sh`beari di iu va`s ansarâ laia vreari?
 • Fâr` sâ ascoatâ vâr` zbor, vrearea lâ greashti a tutlor !
 • Fratili cari caftâ s`bâneadzâ arhati pi znhia a frati`sui, atsel nu`shi iasti ni frati, ni soii, ni om.
 • Gâina bea apâ sh`mutreashti la Dumnidză !
 • Gortsu sum gortsu cadi !
 • Iu ascuchi unâ hoarâ matsinâ `nâ moarâ !
 • Lucru lipsit acasâ nu`s dutsi la bisearicâ.
 • Mârtiili suntu mări anda vrearea iasti nhicâ.

adăugat deAnne Marie

2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact