cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicPilisteraprofessional photographerweb design
Cauta:  

Samarina - Mashi cu tini

adăugat de C sTyLa la 27 iunie 2011 13:04:25

Samarina - Mashi cu tini

******************

Un ponu mari nj'am inima nj'iasti frãmtã
Canu durearea tsi u am nu poa su'ascultã
Vruta nj'am multu diparti
Nu'nj pitreatsi canã carti

Haidi vrutã yina tini sã'nj ti vedu
Mashi di dorlu mashi di vrearea
tsi'nj tsu portu
Sã'nj tsã vedu , fatsa lea msheatã
Sã'mi mãrescu , io lea featã

Mashi cu tini , mashi cu tini
Mashi cu tini , mashi cu tini

Tahinãrli anda lumea sã'dishteaptã
Io tu minti mashi cu tini hiu lea featã
Caftu altsiva s'mutrescu
Tsi s'adaru sã'nj ti'agãrshescu

Haidi vrutã yina tini sã'nj ti vedu
Mashi di dorlu mashi di vrearea
tsi'nj tsu portu
Sã'nj tsã vedu, fatsa lea msheatã
Sã'mi mãrescu , io lea featã

Mashi cu tini, mashi cu tini
Mashi cu tini, mashi cu tini

Pisti hoari, dzuua lunjna shi'u keari
Noaptea yini, io ma'nj cadu pi minduiari
Mintea multu alargu inj fudzi
Inima di doru inj dzãtsi

Haidi vrutã yina tini sã'nj ti vedu
Mashi di dorlu mashi di vrearea
tsi'nj tsu portu
Sã'nj tsã vedu , fatsa lea msheatã
Sã'mi mãrescu , io lea featã

Mashi cu tini, mashi cu tini
Mashi cu tini, mashi cu tini


*******************

Tags: samarina

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii2023 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact