cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designprofessional photographerPilisterasamarina music
Cauta:  

Versuri Vrearea - Colaj Bluesuri versuri

(2985 vizualizări / 107 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Cata-i lumea aiesta mari, tuta feata-u alagai
Cas ti aflu a mea vreari, multu chiro astiptai
Ditu ahati multi feati, tsi tu lumi cunuscui
Nu stiu catse vruta mea la tini mi danasii

Lele lele lele lele cata vreari io tza arcai
Ti-a tai ochi, ti-a ta mutrita, plamshu lailu lacramai
Lele lele lele lele cata vreari sh-ahat dor
Pari ca hiu tu pirmiti, nu voi canaoara s`mor.

Stiu lea vruta ca mi vrei, si stii tini ca ti voi
A ma lumea-i multu araua, n-azburasti pi noi doi
Io ti voi feata pi tini, bana lunga noi s-avem
La dumnidza palacarsescu, una cali noi s-avem

Lele lele lele lele cata vreari io tza arcai
Ti-a tai ochi, ti-a ta mutrita, plamshu lailu lacramai
Lele lele lele lele cata vreari sh-ahat dor
Pari ca hiu tu pirmiti, nu voi canaoara s`mor.

**********************************************************

Habari-nji pitricusi ta zin, sti ved inveasta noaua
Sti ved cum plandza sum zavor, ca doi nu putum s`na luam
Mirachea mea ca steaua

La nunta ta, mutrescu di la poarta
Ohtedzu sh`lacramedz, ca altu ti lua inveasta
La nunta ta, mash inima`nji ducheasca
Ca mushuteatza ta, altu a u harseasca

Nu pot ta zin, va-nji para arau
Vas plangu cu foc mari, ca dusi tut tsi scumpu avui
Dit manji pi tini ti chirui, sh`armashi na umbra aratzi

La nunta ta, mutrescu di la poarta
Ohtedzu sh`lacramedz, ca altu ti lua inveasta
La nunta ta, mash inima`nji ducheasca
Ca mushuteatza ta, altu a u harseasca
***************************************************************

Va-nji ti asteptu pi muntza indzeana
La oara candu vintul bati
Cand lutseafirlu din dzeana
Pi saruna mi pitreatzi

Prota vreari, sa-nji ti agiunga
Shi-s ti aduca aua napoi
Inima tu chept sa-nji greasca
Tsi multu na vream noi doi

Va-s banam ca tu pirmiti,
Tu padurea di asimi
Calea va si lunjineadza
Lutseafirlu as lacrameadza

Prota vreari, sa-nji ti agiunga
Shi-s ti aduca aua napoi
Inima tu chept sa-nji greasca
Tsi multu na vream noi doi

zboarã ngrãpsiti di Flory Caragop

la 31 iulie 2011 16:54:26

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2019 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact