cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicPilisteraprofessional photographerweb design
Cauta:  

Versuri Pindu - MIX BLUES LIVE versuri

(3089 vizualizări / 197 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
PINDU - MIX BLUES LIVE
*************************

Tsi mi mutreshtsã ashi
Nu vedzã mi tukii
Mutrea ma lailu tseru
La oclji a mei ncljishi
Tsi zboarã vrei s'tsã dzãcu
zborlu a tãu nu'i zboru
Ma ghini tatsã , nu grea
Hãrsea mashi a meu doru

Cãndu va s'vedzã vrearea s'dusi
Io va mi nvirinedzu
Tini shtii io ditu minti
Ti scoshu , inj ti agãrshii

Cãndu va s'vedzã vrearea s'dusi
Io va mi nvirinedzu
Tini shtii io ditu minti
Ti scoshu , inj ti agãrshii

**********

Va'nj ti ashteptu, pi munti'n dzeanã
La oara cãnd vimtul bati
Cãnd Lutseafirlu ditu dzeanã
Pitu Sãrunã mi pitreatsi

Prota vreari, sã'nj ti agiungã
Shi s'ti'aducã aua nãpoi
Inima tu keptu s'tsã greascã
Tsi multu vream noi doi
vream noi doi

Prota vreari, sã'nj ti agiungã
Sã'nj aducã aua nãpoi
Inima tu keptu s'tsã greascã
Tsi multu vream noi doi

********

Pi calea cu lilici ,
Tu msheata pãdurici
Ti vidzui pi tini lea featã
Mashi pi tini

Pi tini'nj ti vidzui
Ditu minti'nj ti kirui
Cum keari pujlu cãndu
sh'asboairã susu pi tseru

Pitu cãiuri ntunicati
Ti caftu tu njedzu di noapti
Cã'nj mi luã doru di a ta vreari
Tsi'nj mi tukeashti sh'mi moari

Pitu cãiuri ntunicati
Ti caftu tu njedzu di noapti
Cã'nj mi luã doru di a ta vreari
Tsi'nj mi tukeashti sh'mi moari

*********

Nj'amu tu suflitu io
Nu shtiu cum s'l'adunu
S'l'adunu tu keptu
Lea vrutã , sã'l dishteptu

Unu vimtu aratsi bati
Sh'tu keptu nj'u'l pitreatsi
Vrutã'nj greashti
Unu doru tsi'nj mi pashti

Cari gionj ditu Sãrunã
Feata vrearea ts'u adunã
Ti diznjardã cu'a lui bratsã
Ti bashi pi oclji pi fatsã

Cari gionj ditu Sãrunã
Featã vrearea ts'u adunã
Ti bashi pi oclji pi fatsã
Ti diznjardã cu'a lui bratsã

************************
PINDU - LIVEzboarã ngrãpsiti di Maria

la 26 ianuarie 2010 19:21:33

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2019 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact